SPOLU dáme Česko dohromady

Jdeme do toho spolu Voličský průkaz

Ve volbách do Poslanecké sněmovny volí každý občan České republiky v kraji, ve kterém má trvalé bydliště. Dle něj je zapsán do stálého seznamu voličů.

Co dělat, když nemohu volit v místě,
kde mám trvalý pobyt?

Nevadí! Od toho je tu možnost požádat si o voličský průkaz, díky kterému lze volit i v jiném volebním okrsku, než ve kterém jste zapsán v seznamu voličů. Je to zdarma a požádat si můžete i elektronicky přes datovou schránku.

K čemu to je dobré?

Po vydání voličského průkazu může volič ve volbách do Poslanecké sněmovny volit v jakémkoliv volebním okrsku v rámci celé ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volební lístky volič dostane až ve volební místnosti. Vybírá pak kandidáty z toho kraje, ve kterém volí.

Kde lze o voličský průkaz žádat?

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Co se uvádí v žádosti?

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. Většina obecních úřadů má formulář na svých webových stránkách. Pokud nevíte, jak formulář žádosti o voličský průkaz vyplnit, obraťte se na nás, poradíme Vám. 😊

Jak a do kdy lze žádost podat?

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Kdy volič průkaz dostane?

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle na adresu, kterou uvede do žádosti. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na daný zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Jak s voličským průkazem hlasovat?

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve volebním okrsku, ve kterém má trvalé bydliště, i tak musí volební průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!