SPOLU dáme Česko dohromady

Evropa –⁠⁠⁠⁠⁠ dobrá adresa pro život

Většina z deseti nejlepších míst pro život ve světě se nachází v Evropě. V Evropě máme rozvinutou zdravotní péči, vzdělání, infrastrukturu, kulturu i krásnou krajinu. A na všechno z toho má pozitivní vliv i EU a její politiky.

Ochranu přírody a zodpovědnost za zdraví naší krajiny vnímáme jako svou přirozenou povinnost. Jak vůči sobě, tak v zájmu budoucích generací. Jsme připraveni převzít svůj díl odpovědnosti za naši planetu. Věříme v udržitelný rozvoj, který je postavený na rovnováze mezi ochranou životního prostředí a ekonomickou aktivitou s cílem zajistit vysokou kvalitu života našich občanů. Před zákazy a omezeními upřednostňujeme cílené pobídky, soukromou inciativu v tržním prostředí, partnerství veřejného a soukromého sektoru a odpovědnou správu opírající se mimo jiné i o blízký vztah k domovu.

SPOLU Pro

 • ochranu životního prostředí, vody, půdy, ovzduší a biodiverzity, včetně snižování emisí a kontaminace nebezpečnými látkami, jako jsou prachové částice či mikroplasty
 • rozumné zavádění principů oběhového hospodářství, odpovědného nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku
 • podporu základního i aplikovaného výzkumu v oblasti životního prostředí

SPOLU Proti

 • příkazům a zákazům tam, kde lze dosáhnout podobných výsledků pomocí motivací a podpor
 • zneužívání zelené politiky k deformacím trhů s bydlením či automobily

Značným přínosem je evropská spolupráce v oblasti dopravní infrastruktury, telekomunikací a vysokorychlostního internetu. Stojí na ní rozvoj vnitřního trhu, podnikatelské možnosti a kvalita života v celé EU. Z principu jde o oblasti, které by si žádný stát nedokázal zajistit sám. Tím spíše v případě Česka, které leží uprostřed kontinentu a je přímo závislé na spojení s ostatními. Klíčovou roli hraje projekt transevropských dopravních sítí, který Evropu postupně propojí dopravními koridory.

SPOLU Pro

 • využití rozpočtu EU na rozvoj mezinárodního dopravního spojení, zejména rychlými železnicemi a dálnicemi, včetně multimodálních terminálů
 • další rozvoj digitalizace
 • zajištění dostupnějšího, rychlejšího a levnějšího internetu ve městech i na venkově
 • sjednocování pravidel digitální ekonomiky
 • odbourávání zeměpisných omezení digitálních služeb
 • rozumnou míru ochrany autorských práv a práv vydavatelů na internetu, stejně jako uživatelů on-line prostoru

SPOLU Proti

 • všem pokusům o špionáž, špehování a zneužívání osobních dat uživatelů, například v oblasti rozpoznávání tváří a dalších systémů biometrického dohledu

Pokud má Evropa prosperovat, nesmí zapomínat na svůj venkov. Venkov musí zůstat pestrý a živý – neměl by se stát ani opuštěnou rezervací, ani pouhou továrnou na jídlo. Správně nastavená politika musí zemědělcům zajistit podmínky, aby mohli dodávat na trh kvalitní potraviny za přijatelnou cenu, a přitom nevyčerpávali přírodu, na níž všichni závisíme. Současné trendy společné zemědělské politiky jsou pro Česko příznivé, protože pomáhají oživovat venkov a podporovat jeho pestrost. Pokračujme směrem rozvoje občanské vybavenosti (vzdělávání, zdravotnictví) a napojování venkovských oblastí na nejmodernější infrastrukturu, aby tu lidé chtěli bydlet a pracovat.

SPOLU Pro

 • podporu rodinných farem, malých a středních farmářů a potravinářů, včetně podpory za zodpovědné využívání krajiny
 • dobré životní podmínky zvířat a zkracování dodavatelských řetězců
 • nové šlechtitelské metody a šetrnější technologie (precizní zemědělství, vertikální zemědělství)
 • hájení zájmů českého venkova při přípravě nového víceletého rozpočtu EU

SPOLU Proti

 • deformaci zemědělské politiky zbytečnými regulacemi
 • regulacím, které nezohledňují odlišné podmínky v jednotlivých členských státech

Motem Evropské unie je jednota v rozmanitosti. Evropa vždy čerpala své bohatství z pestrosti přístupů a odlišných tradic. Spojují nás společné hodnoty, které mají antické, židovské a křesťanské kořeny: respekt k lidskému životu, lidským právům, svobodě, demokracii a vládě práva. Jsme připraveni je hájit, kdykoli je to třeba.

SPOLU Pro

 • hledání společných unijních řešení – EU funguje nejlépe, když řeší opravdu palčivé problémy, které jsou společné všem
 • hledání spojenců s podobnými postoji k dané problematice, a to v případě potřeby i na bázi ad hoc spojenectví a koalic
 • jednotná řešení tam, kde to přináší výhody pro členské státy, občany a firmy, a naopak volnost všude, kde společné řešení není přidanou hodnotou

SPOLU Proti

 • nezohledňování národních tradic a zvyklostí
 • zbytečným kulturním válkám, které rozdělují, polarizují, a tím i oslabují společnost

SPOLU dáme Česko dohromady Programové body SPOLU dáme Česko dohromady

SPOLU dáme Česko dohromady
04

Bezpečný život ve svobodné Evropě

Možnost cestovat, studovat, pracovat a podnikat kdekoli v EU je jedním z největších výdobytků evropské spolupráce.

Jak to uděláme
SPOLU dáme Česko dohromady
04

Konkurenceschopná EU, prosperující Česko

Konkurenceschopnost je klíč k prosperitě, prosperita zajistí společenskou soudržnost a růst životní úrovně.

Jak to uděláme
SPOLU dáme Česko dohromady
04

Evropa –⁠⁠⁠⁠⁠ dobrá adresa pro život

Věříme v udržitelný rozvoj, který je postavený na rovnováze mezi ochranou životního prostředí a ekonomickou aktivitou s cílem zajistit vysokou kvalitu života našich občanů.

Jak to uděláme
SPOLU dáme Česko dohromady
04

Budoucnost EU

Podporujeme model společenství, které průběžně reaguje na potřeby občanů, přičemž rozhodování EU musí nadále vycházet z respektu k postojům a možnostem členských zemí.

Jak to uděláme