SPOLU dáme Česko dohromady

Konkurenceschopná EU, prosperující Česko

Konkurenceschopnost je klíč k prosperitě, prosperita zajistí společenskou soudržnost a růst životní úrovně. Bohužel ekonomika EU dnes zaostává za světovými lídry. Naše ambice musí být vrátit EU do ekonomické první ligy a Česko mezi ty země Unie, které si vedou nejlépe.

Naší silnou stránkou je vysoká kvalita života, ale tu není možné zachovat bez vysoké konkurenceschopnosti a hospodářské modernizace. Navíc vlivem rostoucího geopolitického napětí je výkon a struktura ekonomiky ovlivněna měnící se bezpečnostní situací. Posilování strategické autonomie je správnou reakcí, nesmí ale vést k neodůvodněnému protekcionismu či závodům ve výši státní podpory. Naše prosperita musí stát na volné soutěži firem a ke státním zásahům přistupovat jen tam, kde to je nezbytné.

Důležitými aktéry jednotného trhu jsou spotřebitelé. S ohledem na dynamiku jeho vývoje musíme dbát na to, aby nedocházelo k narušování či zhoršování jejich postavení. Pokud se ukáže, že se v nějaké oblasti potýkají s obtížemi, budeme hledat efektivní řešení, které jejich situaci zlepší, aniž by nadbytečně zatížilo firmy či veřejné instituce.

SPOLU Pro

 • posilování svobodné soutěže, inovací a usnadnění investic, včetně zásadního zjednodušení a zkrácení povolovacích řízení
 • snížení regulace o 25 %, jak navrhla Komise
 • usnadnění života malých a středních podniků a startupů, které jsou hybnou silou ekonomiky Unie
 • liberalizaci obchodních vztahů a uzavírání nových dohod s dynamickými ekonomikami po celém světě
 • snižování závislosti na rizikových zemích v klíčových oblastech, jako jsou čipy, důležité suroviny nebo léky
 • využití příležitostí spojených s jednotným digitálním trhem, rozvojem digitálních dovedností a umělou inteligencí, která musí být vždy pod lidskou kontrolou
 • aktivní přístup k rozvoji bankovního trhu, finančních a kapitálových trhů, včetně konzistentního přístupu ke kryptoaktivům
 • probíhající revizi fiskálních pravidel, která by měla vést země Unie k odpovědnému hospodaření neohrožujícímu ekonomiku Unie rizikem rozpočtových krizí v unijních zemích
 • restrukturalizaci výdajové strany unijního rozpočtu tak, aby měla jasnou a prokazatelnou vazbu na rozvoj ekonomiky a podporu stability EU
 • ochranu spotřebitele

SPOLU Proti

 • přesvědčení, že konkurenceschopnost lze zajistit masivním přerozdělováním
 • praxi nadbytečné regulace, která nás může vyřadit z globální soutěže
 • nerealistickým cílům a strategiím, která mohou odrazovat od podnikání a investic
 • vystavení našich firem neférové konkurenci ze třetích zemí, které nedbají o ochranu planety a životního prostředí

Spolehlivé, levné energie jsou zásadním předpokladem konkurenceschopné ekonomiky. V Evropské unii probíhá transformace energetiky směrem k nízkoemisním a udržitelným zdrojům, v kombinaci s úsporami a využitím digitálních technologií. Je to také šance obnovit zájem o jádro. Rozvoj jaderné energetiky je nezbytným předpokladem dekarbonizace. Je to také příležitost pro Česko, které disponuje jaderným know-how téměř v celé škále výrobního cyklu. Transformaci musíme uchopit tak, abychom neohrozili svůj průmysl, ale aby se pro něj naopak stala příležitostí k dalšímu rozvoji. Pravidla doprovázející transformaci by měla vznikat tak, aby nikoliv oslabovala, ale podporovala konkurenceschopnost našich firem. Preferujeme přístup založený na datech a technologiích a stojící nikoliv na zákazech, ale spíše na pobídkách pro potřebné investice.

SPOLU Pro

 • postupný přechod na nízkoemisní a obnovitelné zdroje energie, které přinesou energetické úspory, s pomocí smysluplného využití evropských peněz
 • zachování současné suverenity zemí v rozhodování o jejich energetickém mixu a technologicky neutrální přístup k pravidlům, včetně férových podmínek pro rozvoj a financování jaderné energetiky
 • snazší zavádění energetických zdrojů, které stabilizují síť a chrání nás před blackouty
 • zlepšování pravidel fungování společného trhu s cílem zajistit levné a bezpečné dodávky energií pro firmy a domácnosti

SPOLU Proti

 • politice, která neúměrně zvyšuje cenu energií a oslabuje Evropu
 • vzniku nových závislostí na jednotlivých dodavatelích, zejména ze zemí s nedemokratickými režimy

SPOLU dáme Česko dohromady Programové body SPOLU dáme Česko dohromady

SPOLU dáme Česko dohromady
02

Bezpečný život ve svobodné Evropě

Možnost cestovat, studovat, pracovat a podnikat kdekoli v EU je jedním z největších výdobytků evropské spolupráce.

Jak to uděláme
SPOLU dáme Česko dohromady
02

Konkurenceschopná EU, prosperující Česko

Konkurenceschopnost je klíč k prosperitě, prosperita zajistí společenskou soudržnost a růst životní úrovně.

Jak to uděláme
SPOLU dáme Česko dohromady
02

Evropa –⁠⁠⁠⁠⁠ dobrá adresa pro život

Věříme v udržitelný rozvoj, který je postavený na rovnováze mezi ochranou životního prostředí a ekonomickou aktivitou s cílem zajistit vysokou kvalitu života našich občanů.

Jak to uděláme
SPOLU dáme Česko dohromady
02

Budoucnost EU

Podporujeme model společenství, které průběžně reaguje na potřeby občanů, přičemž rozhodování EU musí nadále vycházet z respektu k postojům a možnostem členských zemí.

Jak to uděláme